Informácie o spracúvaní osobných údajov


V súvislosti s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame osobné údaje.

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?


Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť
Messer Slovnaft s.r.o.
Sídlo:Vlčie Hrdlo 1/B
IČO: 31 335 853
Zapísaná v OR: Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro, vložka číslo 3781/B.

Na aké účely spracúvame osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?


Spracúvanie na základe zákonnej povinnosti:
Osobné údaje našich zamestnancov spracúvame a uchovávame bez ich súhlasu v rozsahu a na účely definované Zákonníkom práce.

Spracúvanie na základe zmluvy a predzmluvných vzťahov:
Osobné údaje sme oprávnení spracúvať bez súhlasu dotknutej osobyna základe plnenia zmluvných a predzmluvných vzťahov.Uvedený právny základ je použitý napríklad vtedy, keď sa prihlásite do výberového konania na pracovnú pozíciu a pošlete nám svoj životopis.


Sprac
úvanie na základe súhlasu:
Osobné údaje môžeme spracúvať so súhlasomdotknutej osoby pri zverejňovaní fotografií na našej webovej stránke.Tento súhlas je výslovne dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním požiadavky na zodpovednaosoba@messer.sk

Spracúvanie na základe oprávnených záujmov:
Osobné údaje môžeme spracúvať na základe nášho oprávneného záujmu pri ochrane nášho majetku pri monitorovaním priestorov nášho areálu a budov kamerovým systémom, pri prípadnom vymáhaní pohľadávok alebo uplatňovaní našich právnych nárokov pri súdnych sporoch.

Od koho získavame osobné údaje a aké osobné údaje môžeme spracúvať?


Vaše osobné údaje získavame priamo od dotknutých osôb.

Spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov:

 • Osobné údaje našich zamestnancov, ich rodinných príslušníkov výlučne v rozsahu a naúčely definované Zákonníkom práce alebo inými platnými zákonmi,
 • Osobné údaje v rozsahu životopisu na účel výberového konania na pracovnú pozíciu,
 • Fotografie na účel prezentácie aktivít spoločnosti na svojej webovej stránke,
 • Kamerový záznam na účel ochrany nášho majetku.

Aké subjekty majú prístup k osobným údajom?


K osobným údajom v našich informačných systémoch v niektorých prípadoch majú oprávnenie pristupovať aj naši , zabezpečenie správy domén a webových stránok, prevádzkovanie databáz v cloude, poskytovanie IT služieb.Pri všetkých dodávateľoch dbáme o to, aby postupovali v súlade s platnými zákonmi, boli viazaní mlčanlivosťou a vaše údaje spracúvali výlučne v rozsahu uzatvorených zmlúv a primerane ich chránili v súlade s požiadavkami GDPR a medzinárodných štandardov.

Akú dlhú dobu budeme uchovávať osobné údaje?


Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas trvania zmluvy a počaszákonmi stanovenejdobyna ich archiváciu alebo na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu.

Osobné údaje získané na účelypredzmluvných vzťahov, napríklad pri obdržaní životopisu uchádzača na pracovnú pozíciu, spracúvame do naplnenia účelu a po obsadení obsadzovanej pracovnej pozíciebudú osobné údaje zlikvidované.

Osobné údaje získané so súhlasom dotknutej osoby (na marketingové účely alebo zverejnenie fotiek) sme oprávnení spracúvať do odvolania súhlasu.

Záznam z kamier uchovávame približne 1 mesiac, pokiaľ bol zaznamenaný bezpečnostný incident, záznam môže byť odovzdaný orgánom činným vo vyšetrovaní.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?


Právo na prístup k osobným údajom:
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe (osobe, ktorej osobné údaje spracúva) potvrdenie o tom, že spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pričom dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

Právo na opravu osobných údajov:
Dotknuté osoby majú právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

Právo na vymazanie (zabudnutie):
Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje dotknutej osoby, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 • ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Žiadosť o výmaz môže dotknutá osoba podať aj v prípade, ak sú jej údaje nezákonne spracovávané a protiprávne v súvislosti s GDPR.

Žiadosť o vymazanie prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti,
 • na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú:

 • len so súhlasom dotknutej osoby,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
 • z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Právo na prenos osobných údajov:
Dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Prevádzkovateľ je na základe žiadosti povinný umožniť prenos údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).

Na koho sa môžete obrátiť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?


Naša spoločnosť má vymenovanú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorá vykonáva dohľad nad zákonným spracúvaním osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, napíštenám na: zodpovednaosoba@messer.sk.

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajovwww.dataprotection.gov.sk, ak predpokladáte, že došlo k porušeniu Vašich práv.


Bezpečnostný list kyslík Bezpečnostný list dusík Bezpečnostný list vodík Bezpečnostný list formovací plyn Syntetický vzduch