Vodík je najľahší zo všetkých plynov. Najdôležitejšie metódy produkcie vodíka sú katalytické reformovacie procesy alebo parný reforming (Steam-Reforming) a chlóralkalická elektrolýza. Na základe svojich fyzikálnych a chemických vlastností má vodík bohaté možnosti na priemyselné využitie: ako vykurovací plyn na špeciálne použitie, ako ochranný plyn pri tepelnom spracovaní, v potravinárstve a v elektronickom priemysle. Pre svoju vysokú mernú tepelnú vodivosť je vodík využívaný napr. pri prúdových generátoroch aj ako chladiaci plyn.

Viac ako dve tretiny svetovej produkcie vodíka putujú do chemického priemyslu. Rozhodujúca časť je pritom potrebná pre syntézu amoniaku a metanolu. Do budúcnosti sa s vodíkom ráta aj ako s alternatívnym nositeľom energie.

 

Bezpečnostný list kyslík Bezpečnostný list dusík Bezpečnostný list vodík Bezpečnostný list formovací plyn Syntetický vzduch