• Domov
  • //
  • Politika SHEQ Messer Slovnaft s.r.o.
advanced divider

Politika SHEQ Messer Slovnaft s.r.o.

Messer Slovnaft je významnou spoločnosťou v oblasti výroby, plnenia, skladovania, dočisťovania distribúcie a predaja technických, medicinálnych a potravinárskych plynov pre priemysel, zdravotníctvo a potravinárstvo.

Vodcovstvo

Messer Slovnaft zabezpečuje, že politika a ciele kvality a životného prostredia sú určené systémom integrovaného manažérstva a sú v súlade so strategickým smerovaním a súvislosťami organizácie.

Zameranie sa na zákazníka

Sústreďujeme sa na určenie, pochopenie a trvalé plnenie požiadaviek zákazníka a aplikovateľných požiadaviek predpisov a regulačných požiadaviek, ako aj na prevenciu a zvládanie rizík.

Posilňovanie konkurenčného postavenia a výkonnosti zákazníka na trhu. Zveľaďovanie spokojnosti zákazníka je meradlom kvality našich služieb.

Zameranie sa na pracovníka

Podporujeme zdravý životný štýl zamestnancov. Vzdelávame, školíme a podporujeme motivovaných, výkonných a solídnych spolupracovníkov. Očakávame vlastnú iniciatívu, zlepšovanie procesov, schopnosť pracovať v tíme a zodpovednosť.

Zodpovedné správanie sa

Uvedomujeme si našu sociálnu zodpovednosť voči spolupracovníkom i voči spoločnosti. Zvažujeme vplyvy našej činnosti a našich produktov.

Bezpečný systém práce a zdravie zamestnancov je prvoradým záujmom spoločnosti a sú pevne zakotvené v našich procesoch.

Zaoberáme sa komplexnou témou bezpečnosti a realizujeme primerané opatrenia v jednotlivých oblastiach našej činnosti.

V oblasti bezpečnosti aktívne identifikujeme nebezpečenstvá, hodnotíme a riadime riziká, zodpovedáme za ochranu našich pracovníkov a bezpečnú výrobu, používanie a zaobchádzanie s našimi výrobkami.

Pri výrobe plynov pre medicinálne použitie sa riadime zásadami správnej výrobnej a distribučnej praxe.

Uplatňujeme pracovné štandardy na zabezpečenie zdravia a dobrého stavu každého jednotlivca.

V oblasti životného prostredia, ako člen spoločnosti, dbáme na jeho ochranu, jeho sústavné zlepšovanie a prevenciu znečisťovania v súlade s právnymi a inými našimi záväzkami.

Procesný prístup ustanovuje realizáciu procesov v organizácii ako integrovaný a komplexný systém, prijímanie opatrení na zlepšenie výkonnosti procesov.

Podnikateľská zodpovednosť

Zodpovedným zaobchádzaním so zdrojmi, využívaním talentovanosti našich spolupracovníkov a zlepšovaním efektívnosti integrovaného systému manažérstva z dlhodobého hľadiska zvyšujeme hodnotu rodinného podniku.

Excelencia

Pre naše podnikanie je určujúca odborná kompetentnosť, inovácia, rýchle rozhodovanie a pružnosť. Nepretržite rozvíjame naše pracovné postupy a služby. Neustálym zlepšovaním prevádzkových procesov organizácie vytvárame hodnoty pre svojich zákazníkov, a tým zabezpečujeme dlhodobý vzájomný úspech.

Dôvera a úcta

Naša spolupráca spočíva v spoľahlivosti, v úprimnosti, v transparentnosti a v otvorenej komunikácii.

Bratislava,18.10.2018
Preverené 17.2.2023


Ing. Tomáš Beseda, Ing. Rastislav Jakubec

Konatelia spoločnosti